Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2009

Vragen D66: IKEA

Vragen van D66: Dossier IKEA incompleet

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: IKEA

Op 26 maart 2009 heeft IKEA aan de gemeente Zaltbommel laten weten, af te willen zien van de mogelijkheid om een vestiging in Zaltbommel te realiseren. De fractie van D66 heeft het college gevraagd om het gehele IKEA-dossier te mogen inzien. Over dit dossier had D66 graag gesproken tijdens een carrousel, maar dat is niet mogelijk gebleken. Daarom wil D66 het college van B&W enkele schriftelijke vragen voorleggen.

Het gehele dossier omvat in totaliteit 23 documenten, waarvan enkele documenten dubbel (concept en definitieve versie) zijn opgenomen in het dossier. Een aantal stukken ontbreekt echter. Dit is deels af te leiden uit het dossier en deels uit de reactie van wethouder Zondag in de gemeenteraad. Hij liet immers weten dat een groot deel van het overleg met IKEA door hem telefonisch is gevoerd.

 • Zijn er verslagen gemaakt van de gesprekken die de gemeente op ondermeer 26 september 2007, 14 juli 2008 en 10 november 2008 met IKEA heeft gevoerd? Zo ja, waarom ontbreken die verslagen in het dossier? Zo nee, waarom zijn er geen verslagen gemaakt?
 • Zijn er schriftelijke opdrachten verleend voor de onderzoeken van ondermeer AGV Movares, BRO, Oranjewoud, Goudappel Coffeng? Hebben AGV Movares, Oranjewoud en Goudappel Coffeng een rapportage opgeleverd? Zo ja, waarom ontbreken die opdrachten en/of rapportages in het dossier? Zo nee, waarom zijn die opdrachten niet schriftelijk verleend en/of zijn rapportages niet opgesteld?
 • In het dossier is geen enkele aantekening van wethouder Zondag te vinden van het grote aantal informele contacten met IKEA (telefonisch of SMS) met IKEA. Zijn er überhaupt aantekeningen van deze contacten gemaakt? Zo ja, waarom ontbreken die aantekeningen in het dossier? Zo nee, waarom zijn er geen aantekeningen gemaakt en op welke wijze heeft wethouder Zondag de gemeentelijke organisatie en het college van B&W op de hoogte gehouden van de voortgang?

Uit het dossier blijkt dat aan IKEA twee documenten met afspraken zijn voorgelegd. Het eerste is een intentieovereenkomst dd 01 oktober 2007 en het tweede een grondtransactieovereenkomst dd 25 november 2008. Uit het dossier (b)lijkt dat de intentieovereenkomst pas is ondertekend nadat IKEA op 26 maart 2009 heeft afgezien van de mogelijkheid om zich in Zaltbommel te vestigen.

 • Op welke datum is de intentieovereenkomst door IKEA ondertekend dan wel de getekende intentieovereenkomst door de gemeente ontvangen?

Uit het dossier blijkt dat niet exact is vastgelegd welke uren medewerkers van de gemeente Zaltbommel aan dit project hebben besteed, terwijl bij aanvang met IKEA is afgesproken dat ook de kosten van medewerkers van de gemeente worden vergoed.

 • Waarom is de bestede tijd voor dit project niet vastgelegd in de daarvoor beschikbare systemen?
 • Is het gebruikelijk binnen de ambtelijke organisatie dat een deel van de tijd die wordt besteed aan concrete projecten, niet wordt vastgelegd?
 • Hoe weet u dat het aantal bij IKEA gedeclareerde uren (181 uur), het daadwerkelijke aantal aan IKEA bestede uren is?

De verantwoordelijke voor het vestigingsbeleid van IKEA in Nederland (Chris Kleijweg) heeft de afgelopen jaren meerdere malen laten weten dat IKEA-vestigingen direct langs de snelweg moeten liggen. Enkele van die uitspraken – zie onderstaande passages – zijn opgetekend door ondermeer Het Financiële Dagblad ( 7 mei 2004) en De Stentor (6 december 2007).

IKEA heeft het fileprobleem overigens deels aan zichzelf te wijten. Het bedrijf wil tenslotte namelijk per se aan de snelweg liggen. ‘We moeten goed zichtbaar zijn vanaf de snelweg en zo makkelijk bereikbaar zijn voor klanten’, legt Chris Kleijweg het vestigingsbeleid uit. Kleijweg is verantwoordelijk voor vastgoed bij Ikea Nederland.

Twee koppige mannen tegenover elkaar. Wethouder Martin Knol is overigens niet de enige wethouder die zich met Ikea heeft bezig gehouden. Maar hij was wel altijd duidelijk, ook vasthoudend. Ikea moest en zou op de Voorsterpoort komen. Daar was terrein beschikbaar, al jaren. Maar Ikea wilde niet. Het wil langs de snelweg, met goede aan- en afvoerwegen. Maar in de gemeentelijke versie was Hessenpoort geen optie. "Het is geen plek voor detailhandel", verdedigde Knol zich keer op keer. Maar de wereld verandert. Ikea is groter en groter gegroeid, waarbij parkeerruimte op het maaiveld veranderd is in parkeergarages. Dat scheelt ruimte, dat maakt meer mogelijk. De gemeente kwam er na gesprekken met omliggende bedrijven, raadsleden en andere betrokkenen achter dat er één locatie op Hessenpoort is, die aan alles voldoet. Het is groot genoeg. Het ligt als het ware op een eilandje. Dat betekent dat er geen precedent wordt geschapen, want voor andere detailhandel is op dat 'stand alone'-gebied geen plaats.

 • Was het college van B&W medio 2007 of enig moment daarna, op de hoogte van het hiervoor genoemde vestigingsbeleid van IKEA?
 • Heeft IKEA het college van B&W laten weten dat het vestigingsbeleid van IKEA is gewijzigd?
 • Zo nee, heeft IKEA het college van B&W laten weten waarom IKEA in Zaltbommel, in tegenstelling tot alle andere locaties in Nederland, een locatie ambieert die niet direct aan de snelweg ligt?
 • Zo nee, heeft IKEA ooit geprobeerd om in Zaltbommel een locatie direct aan de A2 te bemachtigen?
 • Is het nooit bij het college van B&W opgekomen dat het verzoek van IKEA om zich in Zaltbommel te willen vestigen, niet serieus zou kunnen zijn?
 • Heeft het niet ondertekenen van de grondtransactieovereenkomst door IKEA u niet wantrouwend gemaakt over de intentie van IKEA?

Op 2 april 2009 heeft u IKEA een rekening gestuurd met een betalingstermijn van 30 dagen.

 • Heeft IKEA deze rekening ondertussen betaald?

De gemeente Zaltbommel heeft 20 maanden met IKEA gesproken en onderhandeld over een mogelijke vestiging in Zaltbommel.

 • Heeft u dit proces geëvalueerd, intern en/of met IKEA?
 • Zo ja, welke conclusies en lessen trekken B&W uit deze evaluatie? Zo nee, waarom niet?

Frits van der Schans – D66