Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2009

Reactie D66: Opschorting antwoord op vragen

Reactie van D66: Opschorting antwoord op schriftelijke vragen

Gemeente Zaltbommel
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10002
5300 DA Zaltbommel

Betreft: Opschorting beantwoording schriftelijke vragen
Datum: 22 mei 2009

Geacht college,
In uw brief van 14 mei 2009 geeft u aan de beantwoording van de schriftelijke vragen over Oudejaarshooligans en Loverboys van de fractie van D66 van 17 april 2009 voorlopig aan te houden. Uw redenen hiervoor zijn de vraagtekens die u plaatst bij de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de indiener van deze vragen, raadslid en fractievoorzitter Frits van der Schans. De fractie van D66 is het pertinent oneens met dit besluit en verzoekt u de vragen alsnog te beantwoorden.

De fractie van D66 is van mening dat u antwoord dient te geven op schriftelijke vragen van een raadslid als gekozen volksvertegenwoordiger. Dat is niet alleen uw bestuurlijke plicht. Het is ook staatsrechtelijk niet aan u of aan (de meerderheid van) het presidium om deze democratische rechten van raadsleden te beperken. Uw handelwijze is dan ook strijdig met de beginselen van behoorlijk bestuur en de Algemene Wet Bestuursrecht. Juridisch advies dat de fractie van D66 heeft ingewonnen, ondersteunt dit standpunt.

In uw brief verwijst u naar het integriteitsbeleid van de gemeente Zaltbommel en wekt u de suggestie dat raadslid Frits van der Schans een persoonlijk belang heeft bij de beantwoording van deze schriftelijke vragen. Helaas legt u als college van Burgemeester en Wethouders daarmee verbanden die er niet zijn. Sterker nog, u brengt daarmee volstrekt ten onrechte de gehele fractie van D66 en in het bijzonder haar raadslid en fractievoorzitter Frits van der Schans in diskrediet.

Met deze brief verzoeken wij u dringend om de genoemde vragen binnen 14 dagen te beantwoorden. Mocht beantwoording achterwege blijven, dan overweegt de fractie van D66 een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman. Daarvan zullen wij de Commissaris der Koningin en de Minister van Binnenlandse Zaken op de hoogte brengen.

In afwachting van uw reactie.

Hoogachtend,
Fractie D66
Frits van der Schans (raadslid)
Thom Ummels (burgerlid)
Jolanda Maas (burgerlid)

CC: Raadsleden, Griffier en Pers