Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 31 oktober 2009

Verkiezingsprogramma 2006-2010

Verkiezingsprogramma gemeenteraad 2006-2010

De 6 van D66 in 2006

De ambities van de gemeente Zaltbommel waren de afgelopen jaren veel te hoog. ALLE politieke partijen hebben veel meer beloofd dan ze hebben uitgevoerd. Juist daarom wil D66 alleen beloven wat zij kan waarmaken. Voor de periode 2006 tot 2010 heeft D66 zes onderwerpen waaraan zij wil werken.

1. Stop de bestuurlijke chaos; geen belangenverstrengeling

* Zaltbommel zit in een bestuurlijke crisis door het slecht functioneren van de gemeenteraad. In plaats van zelf het boetekleed aan te trekken, heeft de gemeenteraad de burgermeester onder curatele gesteld, de wethouders afgebrand en de gemeentesecretaris naar huis gestuurd. Dit kost nu 500.000 euro en de komende jaren nog eens miljoenen euro.
* Een frisse wind door het gemeentehuis is nodig. Met enkele goede raadsleden kan D66 als nieuwkomer orde op zaken stellen. Daarbij wil D66 inwoners bij het bestuur betrekken door elke twee weken een politieke markt te organiseren.
* Diverse raadsleden (en tuinders) behartigen het belang van zichzelf, hun bedrijf of organisatie. Voorbeeld hiervan is de uitbreiding van de glastuinbouw. Belangenverstrengeling is niet toelaatbaar, maar de gemeenteraad liet het de afgelopen jaren wel gebeuren. D66 wil dat hier een einde aan komt.
* Een lidmaatschap van de gemeenteraad gecombineerd met Provinciale Staten of Waterschap vindt D66 niet acceptabel. Ook moet er een einde komen aan raadsleden die in besturen van organisaties zitten, die steunen op gemeentelijke subsidies.

2. Meer groen – minder glas; schone bedrijven en toerisme

* In de Bommelerwaard zijn heel veel kassen gebouwd. Deze kassen zorgen voor veel hinder, waaronder lichtuitstraling, schade aan landschap en verkeersoverlast. De huidige gemeenteraad was voor een groei van de glastuinbouw ter grootte van 500 voetbalvelden. De nieuwe raad kan deze ruimte gaan vastleggen in bestemmingsplannen. D66 is daar mordicus tegen.
* Er is in de Bommelerwaard al teveel groen verdwenen de afgelopen jaren, en wat er over is, wil D66 koesteren. Dat geldt ook voor het groen in woonwijken en de dorpen. Meer groen zorgt voor een aantrekkelijke omgeving en is goed voor gezondheid en welzijn.
* D66 wil ruimte geven aan schone en duurzame bedrijven om zich te vestigen of uit te breiden. Bestaande vervuilende bedrijven moeten een goede milieuvergunning hebben, waaraan zij zich houden en die door de gemeente actief wordt gecontroleerd.
* Recreatie en toerisme bieden grote kansen voor de lokale bedrijvigheid. Voorbeelden hiervan zijn diverse vormen van horeca, bed&breakfast, boerderijwinkels, ateliers, galeries, etc. Voor meer recreatie en toerisme wil D66 de cultuurhistorische en landschapskwaliteit van het gebied behouden en waar mogelijk versterken. Het Regionaal Bureau voor Toerisme kan de gemeente Zaltbommel daarbij enorm helpen.

3. Veiligheid op dijken en in wijken

* In vrijwel alle kernen is er momenteel de nodige overlast door te snel rijdende auto’s en door de omvang van het vrachtverkeer. D66 wil in goed overleg met de weggebruikers de overlast verminderen.
* Lukt het niet om in overleg verkeersoverlast te beperken dan is D66 bereid om enkele dijkvakken af te sluiten of eenrichtingsverkeer op sommige wegen in te stellen. De veiligheid van onze inwoners staat bovenaan.
* De gemeente moet zorgen voor de veiligheid van zijn inwoners. Maar in sommige wijken en dorpen zijn er grote problemen met criminaliteit en overlast door hangjongeren. D66 vindt dat de gemeente jongeren aan werk moet helpen, buurt- en dorpshuizen moet ondersteunen, en dat de politie bij echte overlast moet ingrijpen.

4. ‘No more taxes’ / geen hogere gemeentebelastingen

* De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad de ene ambitie op de andere gestapeld. Mede daardoor zit de gemeente Zaltbommel nu in een bestuurlijke crisis en met een groot financieel gat. D66 is het zat dat de OZB wordt misbruikt om deze gaten te vullen. D66 wil niet dat de gemeentelijke belastingen verder worden verhoogd.
* Het bijstellen van de huidige ambities, het herzien van vastgestelde plannen, en het doorvoeren van bezuinigingen zijn noodzakelijk om de gemeente Zaltbommel weer gezond te maken. D66 denkt dat een besparing van een half miljoen euro mogelijk is door bijvoorbeeld één wethouder minder en verlaging van de subsidie voor het leerlingenvervoer.
* Naast besparingen is het ook mogelijk om de inkomsten te verhogen. Zo verdienen veel gemeenten geld aan kermis of braderie, maar Zaltbommel zegt van niet. De kermis wordt als primaire vorm van volksvermaak zelfs afgeschaft! Dit heeft alles te maken met de kwaliteit van het gemeentebestuur. Met een goed bestuur, verdient Zaltbommel beter.

5. Steun voor kunst, cultuur en het verenigingsleven

* Het verenigingsleven vormt het cement van de samenleving. Desondanks maakt de gemeente het de verenigingen in zowel de stad als de dorpen steeds moeilijker. Zo zijn de huurkosten voor de gymvereniging in Bruchem bijna verdubbeld en wacht in Zaltbommel de tennisvereniging al jaren op een nieuwe locatie. Dit schaadt de leefbaarheid in alle kernen. D66 vindt dat dit moet stoppen.
* Een goed gemeentebestuur zorgt voor een actief verenigingsleven. Daarom geeft D66 hieraan een impuls, Zij wil verenigingen of andere inwonersgroepen die met breed gesteunde voorstellen komen meer ruimte geven en financieel ondersteunen.
* Kunst en cultuur geven kleur aan de samenleving. Het is daarom een groot goed dat in de gemeente Zaltbommel relatief veel kunstenaars en cultuurliefhebbers actief zijn. Met veel succes worden leuke gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zoals de Bommelse Kunst Route en de route Kunst, Kiezel en Klei. D66 wil dat de gemeente deze activiteiten ondersteunt.
* D66 wil de (makers van) kunst en cultuur in onze gemeente ondersteunen, en vindt dat de gemeente de kunst- en cultuurrijkdom moet benutten voor de lokale economie. Daarbij kan het Maarten van Rossum museum, als spil in de Bommelerwaardse cultuurhistorie, een belangrijke rol vervullen. Dit museum verdient dan ook meer financiele steun van de gemeente.

6. Meer sport en spel; toekomst voor de jongeren

* Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren ongezond eten en te weinig bewegen. Scholen hebben grote invloed op jongeren en kunnen hen verleiden en stimuleren om gezonder te leven. D66 wil dat alle kinderen in het (basis-)onderwijs dagelijks kunnen sporten, spelen en/of zwemmen.
* Naast meer beweging op school, wil D66 in en om school ook een gezonde voeding stimuleren. Alleen met gezonde voeding en voldoende beweging, heeft onze jeugd de toekomst.
* Jongeren en andere starters hebben momenteel te weinig kansen op de woningmarkt. D66 vindt dat de gemeente meer ruimte moet geven aan (starters‑)woningen. De helft van deze huizen moet in de dorpen worden gebouwden. D66 wil dat de gemeente daarvoor een actiever beleid voert en de woningbouwverenigingen duidelijk aanstuurt.

D66 is er voor u om prettig te kunnen wonen en werken in een gezonde omgeving met een rijke cultuur. D66 wil niet klagen, maar biedt dé kans om het beter te doen. De keuze is aan u.

ZALTBOMMEL VERDIENT BETER!