Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 1 januari 2010

Brug naar de toekomst, verkiezingsprogramma 2010-14

VERKIEZINGSPROGRAMMA

D66 ZALTBOMMEL
2010 – 2014

Brug naar de Toekomst

 

D66 is een sociaal liberale partij die vertrouwt op de kracht van mensen. Wij willen de prestaties van mensen en organisaties belonen en de welvaart samen delen. D66 werkt aan een schone en veilige leefomgeving en streeft naar een respectvolle samenleving.

Voor de verkiezing van de gemeenteraad in de gemeente Zaltbommel hebben we dit uitgewerkt in TIEN punten. De TIEN van D66 in 2010!

 

1. Ombuigen door anders werken

De gemeente Zaltbommel heeft de komende jaren veel minder geld te besteden. Hierdoor laat de begroting voor 2013 een tekort van meer dan een half miljoen euro zien. En dus zijn bezuinigingen en ombuigingen noodzakelijk.

 • D66 wil de bezuinigingen niet afwentelen op de inwoners en verenigingen. Door landelijk beleid loopt de koopkracht van de inwoners de komende jaren terug en daarom wil D66 geen belastingverhoging. Ook wil D66 de subsidies voor verenigingen handhaven en voorkomen dat fundamentele voorzieningen zoals bibliotheek, zwembad en theater de Poorterij worden aangetast.
 • D66 wil een kleinere ambtelijke organisatie en besparingen door:
 • de kerntaken van de gemeente centraal te stellen;
 • alleen die projecten op te pakken waarvoor ook geld is;
 • doelmatiger te werken en minder regelgeving;
 • minder papieren en beleid, maar meer activiteiten;
 • inkrimping van het bureau Regio Rivierenland;
 • intensieve samenwerking met gemeente Maasdriel;
 • geen vergoeding voor vervoer van leerlingen christelijke scholen en voor christelijke bibliotheken.

 

2. Communicatie is ook luisteren

De gemeente Zaltbommel brengt steeds meer informatie bij de inwoners en organisaties. Deze informatie is eenzijdig gericht, en daarmee is er geen sprake van goede communicatie. De gemeente dient veel meer rekening te houden met de ontvangers; de inwoners, verenigingen en organisaties.

 • D66 wil inwoners en organisaties veel meer bij het bestuur betrekken. Zij hebben veel kwaliteiten die bruikbaar zijn bij diverse maatschappelijke functies. Die werkwijze geeft ook een breder draagvlak voor het uit te voeren beleid.
 • D66 vindt het een schande dat veel inwoners en maatschappelijke organisaties aan het lijntje worden gehouden als zij vragen stellen of een brief sturen naar de gemeente. En als er dan een reactie komt, is het veel woorden en weinig daden. Ook ‘doen wat je zegt’, is een motto van D66.
 • D66 denkt dat de gemeente nog veel meer gebruik kan maken van digitale en telecommunicatie mogelijkheden als internet, email en mobiele telefoon. Veel meer serviceverlening en ook (meningsvormende) opiniepeilingen via internet zijn mogelijk.
 • D66 vindt een lokale omroep van groot belang. De kwaliteit moet sterk verbeteren en daarvoor dient de gemeente nu eindelijk eens concrete afspraken te maken met Dijkland. Dan zal ook de steun en belangstelling van inwoners en bedrijfsleven toenemen.

 

3. Bestuur en Democratie voor algemeen belang

De gemeenteraad is samen met het college van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor het besturen van de gemeente. Doordat het college en de coalitie in een houdgreep zijn verwikkeld, komt er van daadkrachtig besturen weinig terecht. Daarbij is een deel van het bestuur neergelegd bij de weinig efficiënte organisatie van Regio Rivierenland.

 • D66 wil geen gemeentebestuur dat gebaseerd is op compromissen waarmee wordt voorkomen dat een ander zijn zin krijgt. D66 wil een gemeentebestuur dat elkaar successen gunt en ziet daarvoor een belangrijke rol voor de burgemeester weggelegd.
 • D66 denkt dat de samenwerking in Regio Rivierenland zeker 25% efficiënter kan. Ook verwacht D66 grote voordelen van een nauwere samenwerking met de gemeente Maasdriel.
 • D66 vindt handhaving een belangrijk onderdeel van een goed bestuur. Op aandringen van D66 is de handhaving van de bestemmingsplannen en milieuvergunningen in 2009 eindelijk ter hand genomen. Continuïteit en versterking van de handhaving zijn hard nodig.

In ons land is er gelukkig een scheiding tussen kerk en staat, zodat iedereen kan kiezen wat hij / zij wil geloven. Dan past het niet dat de overheid, en dus alle inwoners, betaalt voor religieuze voorzieningen en activiteiten.

 • D66 wil stoppen met subsidies voor christelijke bibliotheken, voor christelijke en islamitische jongerenactiviteiten en voor vervoer van leerlingen naar christelijke scholen. Die besparingen wil D66 inzetten voor verbetering van de openbare bibliotheek, voor toegankelijke jongerenactiviteiten en voor de kwaliteit van het onderwijs.

 

4. Economie meer als motor gebruiken

Het college heeft te weinig gebruik gemaakt van de kansen die de economie biedt als aanjager en motor van de samenleving. Hiervoor is een actiever wervingsbeleid nodig naar nieuwe bedrijven. En nog belangrijker, beter en klantvriendelijker omgaan met de al aanwezige bedrijven.

 • D66 wil uitbreiding van de werkgelegenheid en een grotere betrokkenheid van ondernemers bij de gemeente en de gemeenschap. D66 wil kennis en knowhow van het lokale bedrijfsleven meer inschakelen en benutten.
 • D66 wil, dat de gemeente zich veel meer inzet om de lokale middenstand in de dorpen te handhaven. De dorpswinkeliers dragen bij aan de leefbaarheid van de kleine kernen.
 • D66 wil ruimte geven aan schone en duurzame bedrijven. Bestaande vervuilende bedrijven moeten een goede milieuvergunning hebben. Op de naleving dient de gemeente actief toe te zien.
 • D66 wil mensen zoveel als mogelijk aan werk helpen en daarbij zijn scholing en onderwijs van elementair belang. Naast inkomen draagt werk bij aan het netwerk van mensen en voorkomt zo een sociaal isolement.

 

5. Win – win door toerisme en recreatie

De Bommelerwaard en de gemeente Zaltbommel zijn aantrekkelijk voor toeristen en bezoekers. Dat biedt vele kansen en potentiële inkomsten voor zowel ondernemers als de gemeente.

 • D66 wil de toeristisch, recreatieve kansen benutten door veel meer aandacht voor de promotie en marketing van ons gebied. Door ondermeer samenwerking met ondernemers uit het Platform Promotie Bommelerwaard en de vrijwilligers van het TRIP.
 • D66 wil de lokale recreatieve en toeristische bedrijvigheid, zoals diverse vormen van horeca, hotel en bed & breakfast, musea, ateliers, galeries, etc. stimuleren en uitbreiden. Daarbij past ook het aantrekkelijker maken van de haven in Zaltbommel om het watertoerisme te bevorderen.
 • D66 vindt dat (recreatieve) voorzieningen die de overheid bekostigt, bijv. veerponten ook op zondag toegankelijk moeten zijn.
 • D66 wil het oude Stadhuis aan de Markt een nieuwe maat-schappelijke functie geven. Een Stadswinkel met lichte horecafunctie (bijv. een lunchroom), het TRIP, een gemeentelijk informatiecentrum met een expositieruimte voor nieuwe projecten. Bij voorkeur wordt de exploitatie verzorgd door mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.
 • D66 verwacht meer inkomsten (ondermeer toeristenbelasting) door de komst van meer toeristen en bezoekers. De hogere inkomsten moeten worden ingezet voor verbetering van de toeristische sector.

 

6. Meer Groen en Gras – Minder Glas en Gas

In de Bommelerwaard zijn heel veel kassen gebouwd. Deze kassen zorgen voor veel hinder, waaronder lichtuitstraling, schade aan landschap en verkeersoverlast. De coalitie met PvdA, ChristenUnie, ZVV en GroenLinks was voor een uitbreiding van de glastuinbouw bij Zuilichem.

 • D66 wil niet meer, maar minder kassen ‘in de polder’! Nabij de dorpen, de dijken en open landschappen wil D66 kassen saneren. Nieuwe kassen horen op een bedrijventerrein.
 • D66 is fel gekant tegen extra glastuinbouw bij Zuilichem en zal niet meewerken aan een bestemmingsplan met kassen bij Zuilichem.

Er is in de Bommelerwaard de afgelopen decennia veel open ruimte en groen verdwenen. Wat er nu nog over is, wil D66 koesteren en versterken. Dit geldt ook voor het groen in woonwijken en de dorpen. Meer groen maakt de leefomgeving aantrekkelijker en gezonder.

 • D66 wil ‘duurzaamheid’ meer laten zijn dan veel woorden en symboolpolitiek. Een paar zonnepanelen of een warme truiendag zijn leuk, maar het gaat zeker ook over minder stankoverlast, licht-vervuiling door kassen en zwerfvuil. Bedrijven kunnen veel slimmer werken en bij investeringen kijkt D66 langer vooruit dan één regeerperiode.
 • D66 wil bedrijven die hinder veroorzaken in dorpskernen en woon-buurten verplaatsen naar daarvoor geschikte bedrijventerreinen. En het is nog belangrijker om nieuwe overlast te voorkomen.
 • D66 wil energiezuinige woningen in een aantrekkelijke leefomgeving. Bouwen binnen de kern, op bestaande locaties mag alleen met behoud van de groene ruimte en speelruimte voor kinderen. D66 wil afspreken dat woningbouwstichtingen een grotere inzet plegen op de bouw van nieuwe woningen en het duurzaam renoveren van bestaande woningen.

 

7. Veilig verkeer en veilig wonen in dorpen en wijken

In vrijwel alle kernen is er momenteel veel overlast door te snel rijdende auto’s en door teveel vrachtverkeer. Die veroorzaken onveilige situaties en onnodige verkeerslachtoffers.

 • D66 wil de verkeersoverlast verminderen en is bereid om enkele dijkvakken af te sluiten voor doorgaand snelverkeer en/of vracht-verkeer, of om eenrichtingsverkeer op sommige wegen in te stellen. Waar nodig zal D66 snelheidsremmende maatregelen nemen.
 • D66 wil het ‘assenkruis’ in de Zaltbommelse binnenstad autovrij maken en elders parkeerplaatsen realiseren. Direct kan de Waterstraat voor auto’s worden afgesloten. In diverse andere plaatsen zijn dergelijke maatregelen met succes ingevoerd.
 • D66 wil in een of enkele kernen alle verkeersborden verwijderen. Proeven in andere plaatsen in het land wijzen uit dat het de verkeersveiligheid ten goede kan komen, de leefomgeving aantrekkelijker maakt en ook kosten bespaart.

Een van de kerntaken van de overheid is de veiligheid van de inwoners. In sommige wijken, zoals De Vergt, en dorpen zijn er grote problemen met ondermeer criminaliteit, overlast door hangjongeren en inbraken. Dit vraagt een krachtige en gestructureerde aanpak.

 • D66 wil meer veiligheid in wijken, op scholen en in eigen huis, en dat 365 dagen per jaar. De hiervoor benodigde gezamenlijke aanpak vraagt vertrouwen, openheid, communicatie en betrokken-heid. Ook wil D66 woonwijken met een gevarieerd woningbestand.
 • D66 wil een straffe aanpak van beginnende criminelen en pleit voor doortastende maatregelen tegen zware criminelen en veelplegers.
 • D66 vindt dat de gemeente jongeren aan werk moet helpen, buurt- en dorpshuizen moet ondersteunen en wijkactiviteiten stimuleren. D66 wil de zelfstandigheid en weerbaarheid van inwoners stimuleren door taal- en inburgeringcursussen en assertiviteitstrainingen.

 

8. Jeugd heeft de toekomst

Jeugd en jongeren vormen letterlijk de brug naar de toekomst. Zij zijn het kapitaal van onze (toekomstige) samenleving. Daarom is er meer samenwerking en overleg met jongeren en jeugdorganisaties nodig. Bij deze doelgroep leven veel ideeën en bestaan initiatieven, die de gemeente heel goed kan benutten.

 • D66 wil dat er voor jongeren meer te doen is. Bijvoorbeeld oefenruimte voor popbands, uitgaansgelegenheden, ruimte voor De Boemel, Orion en andere eigentijdse activiteiten. D66 wil dat de gemeente zelf ook initiatieven neemt en die van anderen ondersteunt.

Op straat, tijdens het sporten en zelfs op school worden jongeren geconfronteerd met criminaliteit als intimidatie, diefstal, drugs en loverboys. Veel jongeren weten hieraan onvoldoende weerstand te bieden. Helaas zien anderen juist een uitdaging in de criminaliteit.

 • D66 wil voorkomen dat jongeren ontsporen en vindt dat jongeren thuis, op school en op straat op een respectvolle wijze met elkaar en andere inwoners omgaan. Hiervoor is een gezamenlijke, stevige aanpak nodig van gemeente, school, politie, buurtverenigingen en ouders.
 • D66 wil door voorlichting en training de weerbaarheid van jongeren tegen criminaliteit vergroten. En voor (jeugdige) slachtoffers wil D66 een goede begeleiding om blijvend letsel zo veel als mogelijk te voorkomen.

 

9. Ruimte voor sport en verenigingen

De sport en het verenigingsleven vormen sociale trefpunten en geven zuurstof aan de samenleving. Maar door het beleid van dit gemeente-bestuur komen deze sectoren in ademnood. Subsidies worden verlaagd of gestopt, vrijwilligers krijgen onvoldoende steun en erkenning, voor-zieningen worden aangetast.

 • D66 wil juist in deze moeilijke economische tijd de sportsector en het verenigingsleven voldoende ruimte en (financiële) ondersteuning geven.
 • D66 wil een Sportplatform van sportverenigingen waaraan de gemeente belangrijke ontwikkelingen voorlegt en om advies vraagt. Want mensen in het werkveld hebben vaak een beter en praktischer zicht op zaken.
 • D66 wil meer ruimten en faciliteiten voor sport en spel. Voldoende bewegen is belangrijk voor de gezondheid. Ook zou de gemeente andere bevolkingsgroepen, zoals de ouderen, aanvullend op bestaande initiatieven kunnen stimuleren om te sporten en bewegen.
 • D66 wil gezonde voeding in en om de school stimuleren, naast meer sport en spel. Alleen met gezonde voeding en voldoende beweging, kunnen jongeren gezond opgroeien.

 

10. Kunst en cultuur, cement van de samenleving

Kunst en cultuur vormen het cement van elke samenleving. De gemeente Zaltbommel heeft veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur, maar helaas doet de gemeente veel te weinig met deze kwaliteiten. Velen zien kunst en cultuur als ‘kosten’. D66 spreekt liever van ‘kansen’.

 • D66 wil een krachtige en enthousiaste aanpak en betere (infra-) structuur voor kunst en cultuur. Dat is goed voor de eigen inwoners en maakt de gemeente Zaltbommel aantrekkelijker. Het leidt tot meer bezoekers, bedrijven en inwoners naar onze gemeente.
 • D66 wil bezuinigingen terugdraaien, culturele voorzieningen in stand houden en kunstenaars meer steun geven. Daarbij zijn de volgende aandachtspunten:
   • Meer steun aan evenementen en festivals als Pracht in de Gracht, de kunstroutes BKR en Kunst, Kiezel en Klei, het Emmy Verhey-festival, concerten in de Gasthuiskapel, en aan culturele activiteiten als muziekconcoursen, toneel- en zangopvoeringen in alle kernen.
   • Geen cultuurmakelaar-ambtenaar, maar een samenwerkings-verband van gemeente met bedrijfsleven en organisaties.
   • Geen bezuinigingen op De Poorterij, openbare bibliotheek, Stadskasteel en andere belangrijke voorzieningen.
   • Geen papieren cultuurbeleid, maar echte acties! Zoals de bouw van een Compleet Cultureel Centrum.
   • Een jaarlijkse Cultuurprijs voor het beste initiatief, de verkiezing van een Gemeentedichter en een gemeentebrede Cultuur-estafette door alle kernen.


Kandidaten

De voorgaande TIEN punten vormen de kern van het beleid van D66 in de periode 2010 – 2014. Voor de uitvoering van dat beleid hebben de volgende personen zich kandidaat gesteld voor de gemeenteraad.

1.Frits van der Schans – Bruchem
2.Thom Ummels – Nederhemert
3.Jolanda Maas – Zaltbommel
4.Dick Vleeskruijer – Zaltbommel
5.Gerrit Rike – Bruchem
6.Diederick van Steenis – Kerkwijk
7.Harrie Prince – Zaltbommel
8.Birthe Rike – Bruchem