Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 november 2017

Algemene beschouwingen 2018

Tijd voor een frisse Waalwind!

Het is aftellen naar de raadsverkiezingen op 21 maart a.s. Sommige politici doen alsof dan het einde der tijden nadert. Zo erg is het nu ook weer niet. Het is echter wel vaak het einde van een bestuurlijke periode en de opmaat voor een nieuwe fase. Ook hier in Zaltbommel is het tijd voor verandering, voor een frisse Waalwind. Niet, omdat het slecht gaat met onze gemeente. De zaak is goed op orde, mede geholpen door de aangetrokken economie. Dus opnieuw de welgemeende complimenten namens de D66 fractie aan het college én aan de raad.

De frisse Waalwind gaat over een andere, een nieuwe aanpak. Een aanpak met meer visie, met de blik vooruit op de verdere toekomst. Onze premier laat zich vaak voorstaan op zijn visieloze houding. Voor visie moet je volgens hem naar de opticien. Wellicht is dat een goede tip, maar dan ook om een gehoorapparaat bij de audicien te halen. Om beter te kunnen horen en vooral te luisteren naar wat mensen te vertellen hebben.

In een onrustig tijdperk als het huidige hebben mensen behoefte aan een houvast, aan een leidraad. Vrij vertaald naar president Macron: aan een stevig verhaal, aan het schrijven van geschiedenis. En politici, ook raadsleden hier in de gemeente Zaltbommel, hebben daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid. Er is behoefte aan, zoals ik het noem, “vertegenwoordigend leiderschap”. Ook in Zaltbommel kunnen we de komende jaren geschiedenis gaan schrijven, een fundament leggen voor een gezonde toekomst voor onze vesting.

Hoe kunnen we de steeds zwaardere taken aan, hoe raken we niet dodelijk verstrikt in allerlei ingewikkelde gemeenschappelijke regelingen, welke projecten en investeringen zijn essentieel voor onze aantrekkingskracht en beeldvorming, wat is nu daadwerkelijk onze zogenaamd terughoudende rol in relatie met inwoners; komen we wel echt “dichter bij de burger”?

Bij de laatste gemeentebegroting van deze zittingsperiode neem ik de vrijheid op deze wat meer beschouwende en ietwat filosoferende zin namens mijn fractie het woord te voeren. De wethouder Financiën noemt de begroting immers een “makkie” en hij vindt dat er eigenlijk niet gediscussieerd hoeft te worden. Het geld klotst toch tegen de plinten.

Projecten voor de toekomst

In dit licht visionaire kader van mijn beschouwing wil ik een aantal onderwerpen noemen dat vol ongeduld op ons ligt te wachten. Dossiers waar met kracht aan moet worden gewerkt, gesleept en getrokken. Daar waar we voor de komende 50 jaar echt HET verschil kunnen maken. Niet, omdat er niets op die terreinen gebeurt. Maar er gebeurt te weinig, teveel verbrokkeld of niet eendrachtig en daadkrachtig genoeg. Ik noem met name:

  • Buitenstad
  • Binnenstad
  • Eén gemeente Bommelerwaard
  • Grote projecten vrije tijdseconomie

Buitenstad

De Buitenstad noemde ik ooit “het grootste project sinds de Middeleeuwen”, en dat herhaal ik graag nog een keer. De combinatie van de imposante Waal, de historische vestingstad en de pittoreske inbedding in het landschap kunnen de unieke sleutel voor een toekomstgericht en tot de verbeelding sprekend plan vormen.

Het is goed om creatieve ideeën en suggesties uit de samenleving meer te omarmen en met open vizier te betrekken. Ook dit is co-creatie, zoals het uitstekend verlopen proces rondom de Tijningenplas. Vraag: heeft het college al uitvoering gegeven aan de recent aangenomen motie om meer partijen te betrekken bij de Buitenstad?

Binnenstad Vestingstad

De Binnenstad blijft een wezenlijk zorgpunt. Echte vitalisering vraagt om meer ambitie. Het huidige uitvoeringsprogramma is hiervoor niet genoeg! D66 heeft al vaker opgeroepen om meer durf en lef te tonen. De noodzakelijke publiek private samenwerking werkt alleen als het gemeentebestuur meer daadkracht toont, stimuleert en initieert.

Symptomatisch voorbeeld: na vele jaren wordt een motie aangenomen om de Markt heel voorzichtig en als pilot autovrij te maken. Maar er wordt opnieuw een gekunsteld argument gevonden om dit niet uit te voeren. Het is nu echt tijd om vastgeroeste standpunten los te laten, met een schone lei te beginnen en een aanpak te kiezen die voor alle betrokkenen klinkende resultaten oplevert.

Het is immers nog niet te laat! De Binnenstad heeft veel potentie om te worden tot belevingsstad. Maak meer en integraal gebruik van de onderscheidende positie met hoofdelementen als cultuur, historie en ligging. Niet vanuit het achterhaalde oude winkeldenken, maar op een nieuwe toekomstgerichte manier. Laat “gewone” winkels voor meer dagelijkse boodschappen van kleur verschieten naar speciaalzaken, ambachtelijke winkeltjes, vermenging van functies, o.a. met kunst. En bouw een parkeergarage. Zodat “runshoppen” “funshoppen” wordt. En vergroot de herkenbaarheid door in de communicatie en marketing voortaan de naam “Vestingstad” te gebruiken.

D66 wil over de vestingmuren heen kijken. Vreemde ogen kunnen niet alleen dwingen, maar ook inspireren. Wij stellen de raad voor om een Vestingstadconferentie te houden met een aantal deskundigen en experts van verschillende pluimage. Mensen met expertise en ervaring op het gebied van de verlevendiging van historische binnensteden. Laat ervaringsdeskundigen uit bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch komen vertellen hoe zij hun binnenstad op een hoger peil hebben gekregen, na een enorm dieptepunt in de jaren 80. De creatieve bureaus die thans aan het werk zijn voor de Bossche Poort kunnen hierbij ook worden betrokken.

En over vreemde ogen gesproken: wanneer wordt het lang verwachte tevredenheidsonderzoek onder bezoekers van de binnenstad gehouden?

Grote trekkers

Ga intussen wel vooral door met de voorbereidingen van het FWP(Fiep Westendorp Paviljoen) en de mogelijke komst van een Leisure Dome. Beide projecten kunnen echte trekkers zijn, die de Vestingstad een enorme opleving zullen bezorgen. Qua aantrekkingskracht en uitstraling, qua toeristenstroom, rendement voor ondernemers en ook als vrije tijdsvoorzienig voor onze eigen inwoners. Onlangs kregen we tijdens een werkbezoek van een raadsdelegatie een goede indruk in Kerkrade. Vraag is hoe het staat met de plannen voor de Leisure Dome.

Die meerwaarde geldt ook voor een te vestigen Casino bij Hotel Van der Valk. Ik raad raadsleden die nu hun wenkbrauwen fronsen aan eens een gokje te wagen en te gaan kijken bij hotelcasino Van der Valk in Tiel.

Eén gemeente Bommelerwaard

We hebben in onze opdracht een gedegen onderzoeksrapport Berenschot ontvangen over de samenwerking en het samengaan met Maasdriel. Een meerderheid van deze raad heeft helaas besloten de discussie over dit rapport over de verkiezingen heen te tillen. En, nog onbegrijpelijker, de consultatie van inwoners en ondernemers ook voor zich uit te schuiven.

D66 vindt dat volksvertegenwoordigers niet weg moeten lopen voor wezenlijke discussies. Ook al loopt het tegen de verkiezingen! Daarom zijn we als politieke partij zelf met inwoners en ondernemers in gesprek gegaan. En maken wij er ook een klip en klaar verkiezingsitem van.

Het rapport Berenschot betekent voor D66 een stevige onderlegger om zo snel als mogelijk te komen tot één gemeente Bommelerwaard. Het bestuurlijk dralen, vaak veroorzaakt door electorale belangen, kost alleen maar nodeloze energie. Bestuurders vinden hun eigen gemeentegrenzen meestal belangrijk. Maar bijvoorbeeld ondernemers, organisaties en ambtenaren van beide gemeenten zijn in hun denken al veel verder en vinden de gemeente Bommelerwaard een logische en verstandige stap. Neem die stap, zeggen wij!

Toerisme en recreatie

Er is nog een wereld te winnen als het gaat om de vrije tijdseconomie, om toerisme en recreatie. Stap voor stap worden vorderingen gemaakt, maar het kan en moet voortvarender. Meer rendement betekent meer arbeidsplaatsen en meer inkomsten voor ondernemers. In combinatie met kunst en cultuur levert het ook een beter imago op. En dat betekent, dat wij als woonregio en locatie voor bedrijfsvestigingen hoger op de interesselijst komen te staan.

Voorbeeld van een goede stap is de bijdrage voor Slot Loevestein, één van onze parels. En ook het veer Loevestein-Zaltbommel, waarvan we hopen dat het met ingang van het toeristisch seizoen nu echt gaat varen. Als gevolg van de raadsmotie heeft het college de regierol voor het Munnikenland opgepakt. Wat zijn de daadwerkelijke resultaten hiervan? Nu wordt slechts vermeld dat er in 2018 een haalbaarheidsonderzoek voor een bezoekerscentrum wordt afgerond.

Als het om goede stappen gaat, mag niet onvermeld blijven, dat een aantal organisaties met de inzet van veel vrijwilligers de Bommelerwaard een goede dienst bewijzen en een belangrijk steentje bijdragen aan de positieve beeldvorming. Voorbeelden zijn het TRIP, kunstroutes en evenementen. In dit verband noem ik ook het bijzondere evenement in wording “Bommelerwaard Festival”. Dit festival krijgt een bovenregionale uitstraling en heeft een sociaal verbindende functie. Het krijgt daarom de volle steun van onze fractie.

Communicatie

Al heel lang het zorgenkindje van dit college en ook van vorige colleges. Ik ga geen opsomming geven van allerlei miscommunicatie, ruisveroorzakers en hapsnap informatie. Het beweegt zich tussen het Leugenbankgedoe en het geheel foutief ingezette communicatietraject rondom de huisvesting van arbeidsmigranten.

Het heeft geen zin meer om het huidige college opnieuw bij de les te vragen. Dat helpt niet meer. Maar hier en nu al de oproep aan een nieuw college om van meet af aan een goede en heldere communicatiestructuur vast te leggen. Dat helpt enorm bij de uitvoering van beleid en beleidskaders.

Het college spreekt in de toelichting over de inzet van burgerpanels. Vraag: kunt u ons een aantal voorbeelden geven van deze inzet?

Op naar de verkiezingen van 21 maart! D66 hoopt op een hoge opkomst. Dat doet de democratie goed en geeft de volksvertegenwoordiging een stevig mandaat. En laat dan de frisse Waalwind maar komen. De wind als beweging van daadkracht en vernieuwing!

© THOM UMMELS, fractievoorzitter D66 Zaltbommel 091117