Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 februari 2018

Kunst, cultuur en onderwijs: cement van samenleving

Kunst en cultuur vormen het cement van elke samenleving. Zaltbommel en de Bommelerwaard hebben zeer veel te bieden op het gebied van kunst en cultuur. Nieuwe impulsen zijn nodig zijn om dit culturele aanbod te behouden en te verrijken. Daarvoor is actief beleid nodig dat de meerwaarde van kunst en cultuur koppelt aan bedrijvigheid en economische ontwikkeling. Het leidt tot de komst van meer bezoekers, inwoners en bedrijven.

Er is meer aandacht nodig voor en bescherming van het rijke materiële en immateriële cultuurhistorische erfgoed in de Bommelerwaard. Met als doel: bevordering van een bewuste beleving en een beter begrip van de directe leefomgeving.

D66 is onderwijspartij. Het is onze overtuiging, dat jeugd een start verdient zonder taalachterstand. Door de instroom van arbeidsmigranten en hun navolgende generaties, ligt daar een grote uitdaging. Laaggeletterdheid en analfabetisme moeten uiteraard in alle lagen van de bevolking stevig worden aangepakt.

D66 vindt het belangrijk dat alle jongeren een opleiding hebben gevolgd. Goed basisonderwijs, als het enigszins kan in de eigen kern of wijk, is noodzakelijk. Daar wreekt zich het grote aantal kleine scholen. Schaalvergroting is gewenst, zonder dat het aanbod op de schaal van wijk en dorp verdwijnt en zonder dat de kwaliteit van onderwijs omlaag gaat.

D66 wil: 

 • een actievere rol van het gemeentebestuur, waarbij kunst en cultuur gericht zijn op maatschappelijke verbinding. En op werving als onderdeel van een totaal citymarketingbeleid. Dit betekent onder meer: initiatieven steunen, stimuleren van nieuwe activiteiten, deuren openen, faciliteiten bieden, bedrijven benaderen, netwerken aanboren, jongeren en nieuwe Nederlanders meer betrekken e.d.;
 • over de regio- en gemeentegrenzen heen kijken en samenwerken met andere gemeenten, de regio en de provincie, zodat Vestingstad Zaltbommel zich landelijk meer profileert als het culturele hart van de Bommelerwaard en omliggende regio;
 • dat evenementen als Pracht in de gracht, de kunstroutes BKR en Kunst, Kiezel en Klei, het Emmy Verheyfestival, concerten in de Gasthuiskapel, en andere culturele activiteiten vanuit die invalshoek bredere steun krijgen. Het initiatief voor een overkoepelend Festival Bommelerwaard wordt toegejuicht en biedt een uitgelezen kans voor de samenwerking met organisaties, gemeenten en bedrijven;
 • de Poorterij nog meer uit laten groeien tot het cultureel centrum van de Bommelerwaard en omliggende regio. Naast theateractiviteiten en andere vormen van kunst en cultuur wordt het steeds meer een brede maatschappelijke ontmoetingsplaats, ook voor amateurkunst;
 • leegstaande panden ter beschikking (doen) stellen voor kunst en cultuur. Pand 9 is hiervan een goed voorbeeld;
 • de verbinding van kunst en cultuur met onderwijs blijven stimuleren door culturele vorming op scholen en voortzetting van de cultuurcoach;
 • een jaarlijkse Cultuurprijs voor het beste culturele initiatief, de benoeming van een Stadsdichter en de oprichting van een publiek-privaat Cultuurfonds. Dit fonds is gericht op initiёring en ondersteuning van culturele activiteiten (festivals,evenementen, projecten);
 • monumentale gebouwen in stand houden en parels als Slot Loevestein en het Stadskasteel maximaal ondersteunen;
 • dat de gemeente ouders van kinderen met een beperking financiële ondersteuning biedt voor het vervoer naar een passende school. Ouders die zelf vrijwillig kiezen voor een specifieke school worden niet ondersteund;
 • meer samenwerking vanuit de regiogemeenten met hoger onderwijs en universiteiten. Ook om de Bommelerwaard meer innovatieve kracht te geven;
 • ontwikkeling van op de streek gerichte hoogwaardige cultuurhistorische lespakketten voor het basisonderwijs.