Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 juli 2021

Vol kansen de toekomst in

Speech van Elke Smulders, fractievoorzitter en raadslid Gemeente Zaltbommel bij behandeling van de perspectief nota op 8 juli 2021

 

Voorzitter,

Laat ik eerst beginnen met een kort dankwoord; Dank dat, ook in deze periode, het college een heldere nota kan presenteren; een financieel gezonde gemeente en dank dat we hierdoor kunnen blijven investeren in onze gemeente.

Na een lange periode, voorzitter, zijn we vandaag weer voor het eerst fysiek samen. Het licht aan het eind van de deze tunnel is in zicht. Ook Zaltbommel komt steeds meer uit de lock down modus.

Dat licht bereiken we niet door er naar te blijven staren, we zouden er namelijk door kunnen worden verblind. Om voortgang te blijven boeken is het juist goed om nog eens achterom in die tunnel te kijken en hiervan te leren. Om te zien hoe we als stad en dorpen door deze crisis heen zijn gekomen en wat deze crisis ons heeft geleerd. Kort wil ik met u stil staan op welke punten Zaltbommel nou verbetering kan aanbrengen en hoe we lessen uit de coronacrisis kunnen gebruiken. En ja, voorzitter, dan wil ik ook kijken naar hoe WIJ dit beter zouden kunnen doen.

De coronacrisis heeft ons geconfronteerd met grote uitdagingen en heeft onderliggende problemen blootgelegd. De kansenongelijkheid is op vele fronten versneld toegenomen. Om deze ongelijkheid aan te pakken, moeten we investeren in gelijke kansen voor iedereen. Ongelijkheid zien we terug in onderwijs, op de woningmarkt en in het verkrijgen van banen. Op het gebied van wonen lezen we dat er 180 woningen in Brakel zullen worden gerealiseerd. Dat is mooi. Er mag immers geen ongelijkheid bestaan tussen stad en dorpen: Brakel heeft het hard nodig.

D66 heeft al meermaals, met verschillende partijen het belang van gelijkheid benadrukt en is dan ook blij te lezen dat er extra geld is toegekend aan de antidiscriminatie voorziening en dat er een pilot wordt opgezet voor inclusieve dagactiviteiten.

Toch voorzitter, kan er wat ons betreft een tandje bij. D66 realiseert zich, dat er in deze raad partijen zijn die vanwege geloofsovertuigingen moeite hebben met het uitdragen van homoseksualiteit. Ondanks dat wij respect hebben voor ieders geloofsovertuigingen zou D66 het liefst de regenboogvlag een permanente plek willen geven. Wij realiseren ons dat dit provocerend kan zijn en daarmee niet constructief. Een recente en daarmee directe aanleiding voor het plaatsen van de regenboogvlag is de omstreden wet die is aangenomen in Hongarije. Voorzitter, om niet voorbij te gaan aan de verschillende visies in deze raad, maar wel uit te dragen naar onze inwoners dat iedereen, ook in Zaltbommel, recht heeft op leven, vrijheid en veiligheid willen we graag een motie indienen die oproept om het recent gewijzigde artikel 1 van de Grondwet in zowel de raadzaal als het gemeentekantoor op een prominente plek te plaatsen en daarmee aan onze inwoners te laten zien dat inclusie overal wordt uitgedragen. Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend; dat heeft het nieuws van de afgelopen week ons helaas weer laten zien.

Veiligheid ligt niet alleen in de basisbeginselen van onze Grondwet, het verhoudt zich in allerlei facetten van de samenleving. Veiligheid binnen gezinnen; fijn dat de jeugdzorg zo goed benoemd wordt in deze nota, er extra geld is en professionalisering binnen Buurtzorg Jong doorgang vindt. Maar ook veiligheid in het verkeer en hier heeft D66 dan ook een korte vraag over.

In de nota lezen we een mooi plan om de fietsveiligheid voor schoolverkeer in Zuilichem te verbeteren door middel van het plan rondom de Uilkerweg. Ook begrepen we dat er een plan gemaakt is om een trottoir aan te leggen langs de Nieuwstraat om zo de veiligheid van en naar schoolgaande kinderen te vergroten. Er zou zijn toegezegd om de aanleg van dit trottoir op te nemen in de perspectiefnota, maar wij lezen dit niet terug. Kan de wethouder aangegeven hoe het hiermee staat?

Voorzitter, het vieren van het moment waarop we corona achter ons laten is uiteraard het ultieme perspectief. Vooruitlopen met kleine stappen maar laten we wel blijven lópen en tijdens dat lopen voorbij de crisis kijken; kijken waar er nieuwe verbindingen kunnen worden gelegd en hoe we het gebruik van multifunctionele ruimtes kunnen stimuleren. De MFA in Brakel, voorzitter, is hier een mooi voorbeeld van.

D66 is verheugd te lezen dat er nu eindelijk scenario’s worden onderzocht en dat hier een bedrag aan gekoppeld is. Er wordt beschreven dat dit met de stuurgroep wordt uitgewerkt. Alweer. Kan de wethouder aangeven hoe de stuurgroep er nu instaat? Hebben zij er nog wel zin in? Voorzitter, er is al veel gezegd over het MFA, nu en voorgaande avonden, dat hoeft niet herhaald te worden. D66 wil wel nog echt benoemen dat het proces van de MFA nou niet het paradepaardje is van hoe we als gemeente met burgerinitiatieven om willen gaan.

Veel van de mogelijkheden die een burger heeft zijn onbekend bij inwoners. Het indienen van een burgerinitiatief vraagt veel van inwoners. Er wordt, naar aanleiding van de motie van vorig jaar, een beleidskader rondom burgerparticipatie geschreven. D66 wil graag aan de wethouder vragen of het mogelijk is om goed te beschrijven HOE we het voor de inwoners begrijpelijk en uitnodigend maken. Kan er, parallel aan het maken van dit beleid bijvoorbeeld een stroomschema en/of toegankelijk deel op de website te ontwikkeld worden om het instrument ‘’burgerinitiatief’’ duidelijk te maken voor de inwoners? Daarbij is het van belang dat dit ook toegankelijk is voor laaggeletterden en niet- of minder digitaal vaardige inwoners. Het mag duidelijker! Alles in coronatijd geeft al onduidelijkheid genoeg!

We gaan na deze zomer een verkiezingsperiode tegemoet. Binnen deze gemeenteraad zal er ook onduidelijkheid gaan bestaan; hoe ziet dit er volgend jaar uit? Een periode die gepaard gaat, en laat ik het maar gewoon benoemen, met kiezers winnen, de pers halen, elkaar aftroeven en zelfs scoren over de rug van een andere partij. Nee, ik ben geen moeder Theresa ook de D66 heeft die stemmen nodig en doet hier dus aan mee, maar voorzitter, ik hoop oprecht dat we gedurende deze periode de inhoud niet uit het oog zullen verliezen. Juist nu we langzaam uit deze coronatunnel kruipen moeten we de duidelijkheid bieden die de inwoner verdient en nodig heeft. Laten we de verkiezingsperiode goed beginnen door aan onze inwoners helder te maken welke partijen er mee doen door dit op de borden goed aan te geven. Ja, u voelt hem wellicht al aankomen; die borden van tegenwoordig kunnen volgens de D66 echt niet meer. Het heeft iets nostalgisch zo ervaren wij dat ook, maar laten we eerlijk zijn: het is slecht voor het milieu en het ziet er niet uit (om elkaar zo opzichtig de loef af te steken door over elkaar heen te plakken). D66 zal zo een motie voorlezen over de mogelijkheid om deze aankomende verkiezingen voorbedrukte borden te gebruiken.

Voor onze inwoners is ook het van belang dat wij, als raad, helderheid blijven scheppen en onze rol zo duidelijk en helder mogelijk uitvoeren en voorzitter; hier kan volgens de D66 wel een verbeterslag met elkaar worden gemaakt. Onze taak; toetsend en controlerend; het dualisme, zoals bedoeld, goed vormgeven gaat ons inziens niet altijd even goed.

Ons coalitieakkoord geeft een stuk duidelijkheid, dat is waar, maar daardoor lijkt iedere coalitiepartner in een debat soms met gebonden handen te zitten waardoor er niet altijd geluisterd wordt naar nieuwe ontwikkelingen, naar misschien verstandige andere opties die door de oppositie worden gesuggereerd. Hiermee is ook de oppositie vrij machteloos.

D66 wil afsluiten met de sterke wens, alvast voorsorterend op de volgende raadsperiode, om met elkaar een breder akkoord te sluiten en zo, alle inwoners van de gemeente Zaltbommel te kunnen horen en meenemen in onze besluitvorming.

Dank u wel.