Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene beschouwing Zaltbommel: Nieuw college, sterk bestuur, groene schoolpleinen

Voorzitter, dit wordt naar verwachting mijn laatste algemene beschouwing als lid van de gemeenteraad van Zaltbommel. Het einde van mijn politieke verblijf ter plaatse is in zicht. Naar alle waarschijnlijkheid kom ik daar volgende week in de raadsvergadering nog op terug. Ik ben verheugd dat ik namens mijn partij D66 ook nu weer het sociaal liberale geluid in deze raadzaal mag vertolken.

De algemene beschouwingen vormen al lang niet meer de hoogmis of als u wilt de eredienst van de lokale politiek. Documenten als de Voorjaarsnota, het coalitieakkoord en besluiten over beleidspannen door het jaar heen vormen de sturende en besturende kracht in een gemeente. Ook in deze gemeente. Om die reden nemen wij de gelegenheid te baat om letterlijk in beschouwende zin te kijken naar de stand van het bestuur en van bestuurders.

Het “nieuwe” college

Bij het debat over het coalitieakkoord hebben wij kritische kanttekeningen geplaatst bij de totstandkoming en de aard en samenstelling van dit conservatief christelijke college. Inmiddels zijn de wittebroodsweken ruimschoots voorbij en zou er al sprake kunnen zijn van vergevorderde zwangerschap. Ware het niet, dat dit fenomeen bij dit puur mannelijke gezelschap nog tot de onmogelijkheden behoort.

D66 stelde vraagtekens bij de ambitie en daadkracht van het college, alsmede de mogelijk remmende factor die de SGP als formerende coalitiepartij zou gaan vormen. Maar al observerend en analyserend dringt zich een bijzondere constatering op. De SGP blijkt een fijne neus voor haar personele invulling in het college te hebben gehad. Haar wethouder ontpopt zich namelijk tot een pragmatisch en doelgerichte bestuurder met een goed ontwikkelde antenne voor politieke en maatschappelijke gevoeligheden. En als een voorvechter voor zaken waar zijn partij bepaald niet veel affiniteit mee heeft, zoals toerisme en recreatie.

De nog steeds geringe ambitie van het college wordt met deze onverwachte dynamiek enigszins opgefleurd. De oude vormen en gedachten in beperkte mate van wat kleur voorzien. Kleur die zich in deze raad bij bepaalde coalitiepartijen beperkt tot de inmiddels vergeelde verkiezingsaffiches. Ik zal niet opnieuw de beeldspraak van “het schoothondje” gebruiken, maar ik heb tot nu toe zelfs geen gekef gehoord.

Sterk bestuur

Een sterk bestuur komt zijn afspraken na, voert zijn besluiten uit. Zeker als het gaat om de toekomst van deze gemeente en haar inwoners. De coalitie is weggelopen voor deze verantwoordelijkheid. Om met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan over de (bestuurlijke) toekomst van Zaltbommel en de Bommelerwaard. Een duur en vooral door de provincie betaald rapport komt in een lade terecht. En zal er- als het aan deze coalitie ligt- ook niet meer uitkomen.

De gedeputeerde Markink noemde dit onlangs “niet chique”, en zijn mimiek sprak boekdelen. Ook gaf hij aan, dat er bij de provincie zorgen leven over de eendrachtige samenwerking in de Bommelerwaard. Over het samen optrekken naar de toekomst. D66 roept de coalitiepartijen met klem op om op hun schreden terug te keren. Nog is het niet te laat! Ga in gesprek met inwoners en ondernemers, richt u op de toekomst, toon u als een sterk bestuur! Wij vernemen graag de reactie van de vier collegepartijen.

Nieuwe vormen van democratie

Het gaat al heel lang over de invulling van onze democratie. Hoe bereiken en vooral betrekken we meer inwoners, hoe kunnen we nog meer eigentijdse dynamiek en interactie op gang brengen tussen gemeentebestuur, inwoners en maatschappelijke deelnemers. Ons als raad treft hier een bijzondere en zwaarwegende verantwoordelijkheid. Zeker gelet op het onlangs gepresenteerde samenwerkingsprogramma ‘Democratie in actie’. Want cynisme en ondermaats gekrakeel in asociale media zijn geen voedingsbodem voor vooruitgang. Ook niet op dit terrein.

Op pagina 15 zijn er in de rubriek “veranderende rollen van de raad”  boeiende zinsneden aan dit item gewijd. Maar juist bij dit onderdeel wordt de vraag niet gesteld “wat gaan we ervoor doen?” Laat staan “wat mag het gaan kosten?” Vraag aan het college, maar ook aan de raadsfracties is wat uw en ons antwoord hierop is? Ons voorstel is om in elk geval de raadswerkgroep ‘Een Goede Raad” hierbij namens de raad een voortrekkersrol te laten vervullen.

Duurzaamheid geen sprintje maar marathon

De omslag naar een duurzamer wereld is niet alleen voor ons zelf,  maar vooral voor de generaties na ons. Voor onze kinderen en kleinkinderen. Ook zij moeten de kans krijgen om op te groeien in een groene en gezonde leefomgeving.

Zoals bekend moeten we niet alleen landelijk maar ook provinciaal ons energie-quotum halen. De CO2 uitstoot moet drastisch worden verminderd. Uit een eerdere analyse van het Gelders Energieakkoord blijkt dat er voor het Rivierenland een grote opgave ligt. Van de 8 gemeenten liggen er 7 met het hoogste energieverbruik per inwoner in het Rivierenland. Zaltbommel staat hierbij bovenaan! De provincie zal ons verplichten onze verantwoordelijkheid te nemen en doen wij dit niet, dan neemt zij het over. ‘Nee’ zeggen tegen windmolens helpt dus niet. Dit is reeds gebleken!

De provincie Gelderland start binnenkort met een subsidieregeling om schoolpleinen groener te maken. Kinderen kunnen op deze manier al jong kennis maken met de natuur, het geeft de mogelijkheid voor meer buitenles en is daarmee ook een investering in het onderwijs. Wij dienen een motie in om met behulp van deze subsidieregeling meer groene schoolpleinen in onze gemeente te krijgen.

Kunst, cultuur, vrijetijdseconomie: smeerolie van samenleving             

Het raakt immers inwoners, ondernemers én bezoekers, bevordert sociale cohesie en levert “last but not least” belangrijke inkomsten op. En vrij naar wijlen Wim Kok: ‘Kunst en cultuur maken ons los van de waan van de dag’.

De regio zet in haar ambitiedocument fors in op toerisme en recreatie als speerpunt. Het doet D66 deugd, dat wethouder en college zich volmondig achter deze ambitie hebben geschaard. Om die reden is het ook zo belangrijk dat de komst van het Leisure Dome met daadkracht wordt bevorderd. Wethouder Van Leeuwen heeft zich hierover onlangs ferm en in positieve zin uitgesproken.     D66 vraagt zich af hoe staan de andere fracties hierin? Graag vernemen we van hun kant een heldere opinie over de vraag: “Bent u in beginsel voor of tegen de komst van het Leisure Dome?” Mocht een meerderheid in deze raad  immers bij voorbaat niet mee willen werken, dan kan het college beter nu al stoppen. Aan teleurstellende rituele dansen en een nieuwe infectie van het Bommelvirus hebben we niet opnieuw behoefte.

Het Fieppaviljoen zweeft al geruime tijd boven de raad. De presentatie van plannen aan de raad is al meerdere malen uitgesteld. Wij verzoeken het college klip en klaar aan te geven hoe de nu de stand van zaken is.

Er is ons als raad bij motie in de vergadering van 16 november 2017 door het college een concreet actieplan toegezegd voor Kunst en Cultuur. Het actieplan zou voor 1 maart 2018 verschijnen. Onze vraag is waar dit blijft?

Wij juichen de positieve benadering van het TRIP toe. Een gastvrije en gerichte informatiefunctie op toeristisch en recreatief gebied bevordert aantrekkingskracht en profilering van de Bommelerwaard. Ook de gezamenlijke steun van Maasdriel en Zaltbommel aan het Cultureel Festival Bommelerwaard achten wij in dit kader waardevol.

Jarenlang hebben wij aangedrongen om city- en regiomarketing een prominenter plaats te geven in het beleid. Het lijkt er nu eindelijk van te gaan komen. Er komt een plan voor gebiedsmarketing Bommelerwaard. Niet alleen van belang voor de uitstraling, maar zeker ook voor de verdere samengroei van beide gemeenten. Vraag is hoe het college de relatie legt met het plan voor lobby en branding van FruitDelta?

Arbeidsmigranten niet afhankelijk maken

Het is goed dat er na een valse start nu communicatief meer doordacht wordt gewerkt aan beleidsvorming op dit terrein. We kijken uit naar nadere voorstellen ter zake.

Hier past wel een kritische noot. Het college heeft met een ronkend persbericht voorbarige berichtgeving verspreid. Namelijk dat onder inwoners de voorkeur bestaat voor huisvesting op het terrein van de werkgever. Onze vraag is waaruit het college deze voorkeur afleidt? Zeker nu de opiniepeiling onder inwoners nog volop gaande is. Zo’n overhaaste conclusie klemt des te meer, omdat de belangrijkste doelgroep- de arbeidsmigranten zelf- tot dusver niet bij het onderzoek zijn betrokken.

Neemt animo dorps- en wijkplatforms af?

Bij het gebiedsgericht werken en het opstellen van gebiedsplannen is de rol van dorps- en wijkplatforms van cruciaal belang. Om deze reden maken wij ons zorgen. In de Programmabegroting zien we met name bij de Binnenstad, Waluwe, Spellewaard, Bruchem en Kerkwijk termen als “onderbezetting”, “wisselende samenstelling”, “niet aan toegekomen” e.d. Vraag aan het college is hoe hier de broodnodige stimulans wordt gegeven?

Tot zover voorzitter! Wij horen graag de reactie van het college en de collega raadsfracties op onze inbreng.

© Thom Ummels, fractievoorzitter D66

8 nov.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Gepubliceerd op 08-11-2018 - Laatst gewijzigd op 11-11-2018